Regulamin serwisu

REGULAMIN AUKCJI ELEKTRONICZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ VB LEASING S.A. W RESTRUKTURYZACJI
§ 1. Definicje i zasady ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały poniższe określenia, oznaczają one:

1.1. VB – VB Leasing S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000307665, posiadającą NIP: 5213482474 i REGON: 141374292 oraz BDO: 000349095.

1.2. aukcja – aukcja elektroniczna, która przeprowadzana jest na witrynie internetowej VB dostępnej pod adresem www.aukcje.vbleasing.pl. Aukcja może być prowadzona w trybie licytacji lub w trybie „kup teraz”.

1.3. system aukcji internetowych VB – dostępny na witrynie internetowej VB pod adresem www.aukcje.vbleasing.pl system aukcji elektronicznych, którego administratorem jest Organizator Aukcji, służący zbywaniu Przedmiotów aukcji przez Sprzedających w trybie licytacji lub w trybie „kup teraz”. System ten posiada dwie części:

a)         otwartą – dostępną dla użytkowników, pozwalającą na przeglądanie aktualnie trwających aukcji,

b)      zamkniętą – przeznaczoną wyłącznie dla osób, które poprzez poprawne dokonanie rejestracji uzyskały status oferenta, dostępną po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła (konto oferenta), pozwalającą zarówno na przeglądanie aktualnie trwających aukcji, jak i na aktywne (czynne) uczestnictwo w nich.

1.4. użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po wejściu na witrynę internetową VB dostępną pod adresem www.aukcje.vbleasing.pl ma możliwość przeglądania aktualnie trwających aukcji. W celu aktywnego (czynnego) uczestnictwa w aukcji użytkownik musi uzyskać status oferenta. 

1.5. oferent – z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, oferentem może być:

a)        pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu przepisu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,

b)        osoba prawna,

c)         jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

zarejestrowana w systemie aukcji internetowych VB, która dokonała rejestracji i otrzymała od Organizatora Aukcji login i hasło oraz której dane zostały potwierdzone poprzez pracownika VB i w wyniku tego konto oferenta zostało aktywowane. Oferent będący osobą fizyczną uczestniczy w aukcji osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela – osobę fizyczną umocowaną do uczestniczenia w aukcji w jego imieniu. Oferent będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej uczestniczy w aukcji poprzez reprezentanta uprawnionego do jego reprezentacji lub poprzez swojego przedstawiciela – osobę fizyczną, która została umocowana do uczestniczenia w aukcji w imieniu oferenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

1.6. oferta – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji złożone przez oferenta Sprzedającemu.

1.7. postąpienie – minimalna wartość, o którą należy przebić najwyższą ofertę złożoną dotychczas w aukcji prowadzonej w trybie licytacji w celu złożenia przez oferenta własnej oferty.

1.8. login – adres e-mail wpisany przez oferenta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego do systemu aukcji internetowych VB. Login oraz hasło umożliwiają oferentowi zalogowanie się na konto w systemie aukcji internetowych VB.

1.9. hasło – ciąg znaków wpisany przez oferenta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego do systemu aukcji internetowych VB. Hasło wraz z loginem umożliwiają oferentowi zalogowanie się do konta w systemie aukcji internetowych VB. Hasło może zawierać litery, cyfry oraz znaki specjalne !@#$%^&*:; i musi składać się z min. 10 i maks. 15 znaków. Hasło musi zawierać przynajmniej 1 dużą literę, 1 cyfrę oraz 1 znak specjalny.

1.10. Przedmiot aukcji – rzecz będąca ruchomością lub zbywalne prawo majątkowe, wystawione na sprzedaż w systemie aukcji internetowych VB na zasadach określonych w Regulaminie.

1.11. Sprzedający – podmiot wystawiający na sprzedaż Przedmioty aukcji na zasadach określonych w Regulaminie. Sprzedającym mogą być:

a)      VB,

b)      inne spółki handlowe należące do grupy kapitałowej VB,

c)      Idea Fleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000035259, posiadająca NIP: 8991015508 i REGON: 930494344;

d)    osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, inna niż wymienione powyżej w lit. a)-c), które zleciły Organizatorowi Aukcji sprzedaż Przedmiotów aukcji stanowiących ich własność przy wykorzystaniu systemu aukcji internetowych VB.

1.12. Organizator Aukcji – VB.

1.13. Regulamin – niniejszy „Regulamin aukcji elektronicznych organizowanych przez VB Leasing S.A. w restrukturyzacji”.

2. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości udziału w określonych aukcjach do oferentów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Informacja o braku możliwości udziału w aukcji przez oferenta będącego konsumentem zawarta będzie w opisie aukcji i będzie miała brzmienie: „Aukcja skierowana do podmiotów gospodarczych”. 

3. Organizator Aukcji oferuje do sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie ruchomości stanowiące własność Sprzedających. 

4. Wybór trybu prowadzenia aukcji (tryb licytacji lub tryb „kup teraz”) należy do Organizatora Aukcji, który ustala go w porozumieniu ze Sprzedającym.

5. Do czasu zakończenia (zamknięcia) aukcji Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wycofania z aukcji części lub całości rzeczy będących ruchomością lub zbywalnych praw majątkowych stanowiących Przedmiot aukcji.

6. Do czasu udzielenia przybicia Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do odwołania albo zamknięcia aukcji bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. To uprawnienie nie dotyczy aukcji, w których mogą brać udział oferenci będący konsumentami (aukcji innych niż „Aukcje skierowane do podmiotów gospodarczych”). 

§ 2. Czas trwania aukcji

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 oraz 3, standardowy czas trwania aukcji Przedmiotu aukcji wynosi 4 dni, licząc od dnia wprowadzenia jej do systemu aukcji internetowych VB.

2. Organizator Aukcji zastrzega sobie możliwość organizacji aukcji z czasem trwania krótszym lub dłuższym niż czas standardowy wskazany w pkt. 1, bez podania przyczyn. Czas pozostały do zakończenia danej aukcji jest każdorazowo podawany do wiadomości użytkowników i oferentów w jej opisie.

3. W przypadku aukcji prowadzonych w trybie licytacji, złożenie przez oferenta oferty na nie więcej niż 2 minuty przed planowanym terminem zakończenia aukcji, automatycznie przedłuża czas jej trwania o kolejne 2 minuty.

§ 3. Uzyskiwanie statusu oferenta

 1. Każdy użytkownik systemu aukcji internetowych VB w celu uzyskania możliwości składania ofert zakupu Przedmiotu aukcji musi uzyskać status oferenta. W celu uzyskania statusu oferenta:

a)   należy wypełnić formularz rejestracyjny, udostępniony użytkownikom na witrynie internetowej VB dostępnej pod adresem www.aukcje.vbleasing.pl, podając m.in. hasło, które użytkownik nadaje sobie indywidualnie, po spełnieniu określonych przez system aukcji internetowych VB wymagań;

b)   po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłany link aktywacyjny, w który należy kliknąć w celu kontynuowania procesu rejestracji użytkownika. Otrzymanie linku aktywacyjnego oznacza, że użytkownik prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny;

c)   pracownik VB, w terminie do 2 dni roboczych od daty kliknięcia przez użytkownika w otrzymany e-mailem link aktywacyjny, weryfikuje dane podane przy rejestracji.

2. Aktywacji konta użytkownika dokonuje pracownik VB. Warunkiem aktywacji konta użytkownika przez pracownika VB jest  wykonanie wszystkich czynności, o których mowa w pkt. 1 lit. a)-c).

3. Po aktywacji konta przez pracownika VB, użytkownik otrzymuje status oferenta.

4. W celu dostępu do zamkniętej części systemu aukcji internetowych VB i aktywnego (czynnego) uczestniczenia w aukcji, oferent musi się zalogować na swoje konto. W procesie logowania należy podać adres e-mail (login) i hasło podane przez oferenta w procesie rejestracji.

5. Po zalogowaniu do zamkniętej części systemu aukcji internetowych VB, oferent uzyskuje dostęp do swojego konta (panelu oferenta), dzięki któremu:

a)        może wziąć udział w trwających aukcjach,

b)        posiada wgląd w listę aukcji trwających, w których bierze udział,

c)        może złożyć ofertę w aukcji prowadzonej w trybie licytacji,

d)        może złożyć ofertę w aukcji prowadzonej w trybie „kup teraz”,

e)        może złożyć propozycję nabycia Przedmiotu aukcji korzystając z opcji „negocjuj cenę”,

f)         posiada wgląd w listę aukcji historycznych, w których brał udział,

g)        posiada wgląd w listę wygranych przez siebie aukcji.

4. W stosunku do nabywców Przedmiotu aukcji Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji. Weryfikacja dokonywana jest poprzez żądanie przedstawienia stosownego dokumentu do wglądu Organizatorowi Aukcji i spisanie przez Organizatora Aukcji danych w nim zawartych oraz poprzez pozyskiwanie innych informacji, których gromadzenie przez Organizatora Aukcji jest możliwe na podstawie przepisów prawa polskiego. 

5. Oferent może skierować do Organizatora Aukcji wniosek zawierający żądanie usunięcia jego konta z systemu aukcji internetowych VB. Wniosek taki powinien być skierowany w formie pisemnej na adres: VB Leasing S.A. w restrukturyzacji, ul. Fabryczna 24, 55-080 Pietrzykowice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: poleasingowe@ideagetin.pl.

6. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku z żądaniem usunięcia konta oferenta z systemu aukcji internetowych VB, Organizator Aukcji usunie takie konto, co będzie równoznaczne z utratą przez wnioskodawcę statusu oferenta.

7. Rejestracja w systemie aukcji internetowych VB i uzyskanie statusu oferenta przez:

a)        osobę fizyczną lub

b)        osobę prawną lub

c)         jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej będącą przedsiębiorcą, oznacza wyrażenie zgody na wyłączenie stosowania przepisów art. 661 kodeksu cywilnego do aukcji organizowanych na zasadach określonych w Regulaminie i składanych w nich ofert w postaci elektronicznej.

8. Każdy oferent może posiadać tylko jedno konto w systemie aukcji internetowych VB, które umożliwia aktywne (czynne) uczestniczenie w aukcjach.

9. Użytkownik, który jest zainteresowany uzyskaniem statusu oferenta, przed dokonaniem rejestracji w systemie aukcji internetowych VB, zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Przez dokonanie rejestracji w systemie aukcji internetowych VB, oferent akceptuje brzmienie niniejszego Regulaminu i przyjmuje do wiadomości, że jest związany jego postanowieniami.

§ 4. Aukcja prowadzona w trybie licytacji

1. W aukcji prowadzonej w trybie licytacji może uczestniczyć wyłącznie oferent, który zalogował się do systemu aukcji internetowych VB.

2. Cena wywoławcza w aukcji prowadzonej w trybie licytacji ustalana jest jako cena minimalna nabycia Przedmiotu aukcji, a wysokość postąpienia wskazana jest opisie danej aukcji.

3. Złożenie oferty przez oferenta odbywa się poprzez wpisanie kwoty oferowanej i kliknięcie ikony w polu „licytuj” przy Przedmiocie aukcji na który oferent chce złożyć ofertę zakupu, bądź zaakceptowaniu przez oferenta kwoty minimalnej zasugerowanej przez system aukcji internetowych VB. Po złożeniu oferty, niepełna nazwa oferenta pojawia się w opisie danej aukcji wraz ze wskazaniem wysokości oferowanej kwoty.

4. Złożenie przez oferenta oferty jest równoznaczne z akceptacją przez oferenta bez zastrzeżeń stanu technicznego Przedmiotu Aukcji, w tym także jego wyposażenia.

5. Oferent ma również możliwość określenia ceny maksymalnej, jaką jest gotowy zapłacić za licytowany Przedmiot aukcji. W takim przypadku system aukcji internetowych VB automatycznie ustawi jego ofertę na kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych oferentów o minimalną wysokość postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego oferenta, system aukcji internetowych VB automatycznie wygeneruje ofertę na kwotę pozwalającą przebić ofertę tego oferenta o minimalną wysokość postąpienia wymaganą zgodnie z pkt. 2 powyżej, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej określonej przez oferenta. Jeżeli powiększenie o minimalną wysokość postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej określonej przez oferenta – system aukcji internetowych VB wygeneruje jako ostatnią ofertę na kwotę równą cenie maksymalnej określonej przez oferenta.

6. W czasie trwania aukcji prowadzonej w trybie licytacji oferent może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać jako cena maksymalna kwoty niższej lub równej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego oferenta.

7. Z zastrzeżeniem pkt. 8, oferenci są związani złożonymi ofertami do czasu zakończenia aukcji. Każdy oferent może złożyć dowolną ilość ofert na każdy z oferowanych do sprzedaży Przedmiotów aukcji.

8. Oferta wyższa na ten sam Przedmiot aukcji złożona przez tego samego oferenta powoduje, iż przestaje go wiązać oferta złożona na kwotę niższą.

9. Aukcja kończy się z upływem czasu, na jaki została ogłoszona, z zastrzeżeniem postanowień § 2 pkt. 3. Przez zakończenie (zamknięcie) aukcji rozumie się upływ terminu, w jakim można składać oferty zakupu Przedmiotu aukcji.

10. Po zakończeniu aukcji Organizator Aukcji informuje oferenta, który złożył najwyższą ofertę, o tym fakcie. Informacja ta jest przekazywana oferentowi elektronicznie, poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej oferenta wskazany w panelu (koncie) oferenta. Przybicia Organizator Aukcji udziela najwyższej kwotowo ofercie, która została złożona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Przybicia Organizator Aukcji udziela w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia (zamknięcia) aukcji. O udzieleniu przybicia Organizator Aukcji zawiadamia wygrywającego aukcję oferenta elektronicznie, poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej oferenta wskazany w panelu (koncie) oferenta.

11. W przypadku oferenta będącego konsumentem, przybicie nie powoduje zawarcia z konsumentem umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji. Wraz z informacją o udzieleniu przybicia, Organizator Aukcji informuje oferenta będącego konsumentem o konieczności zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji w formie pisemnej, zgodnie z postanowieniami pkt. 12 poniżej. Zawarcie umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji z oferentem nie będącym konsumentem następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wraz z informacją o udzieleniu przybicia, Organizator Aukcji informuje oferenta nie będącego konsumentem o numerze rachunku na jaki ma zostać dokonana wpłata kwoty wylicytowanej za nabycie Przedmiotu aukcji.

12. W przypadku, gdy w danej aukcji najwyższa oferta zostanie złożona przez oferenta będącego konsumentem, Organizator Aukcji po udzieleniu przybicia, pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w panelu (koncie) oferenta) niezwłocznie zawiadamia o tym oferenta i informuje go równocześnie o:

a)         konieczności zawarcia w terminie 7 dni od otrzymania Organizatora Aukcji powyższej informacji pisemnej umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji w lokalu VB w Pietrzykowicach, przy ul. Fabrycznej 24,

b)        numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić zaoferowaną cenę za nabycie Przedmiotu aukcji wraz z należnym podatkiem VAT,

c)         numerze rachunku bankowego na który należy uiścić prowizję za udział w aukcji należną Organizatorowi Aukcji (o ile jest ona przewidziana w warunkach danej aukcji).

Wzór umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Przeniesienie własności Przedmiotu aukcji na podstawie tej umowy następuje pod warunkiem zawieszającym wpłaty na rzecz Sprzedającego ceny zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT, w terminie do 3 dni od podpisania umowy sprzedaży (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej), a wydanie Przedmiotu aukcji nabywcy następuje nie wcześniej niż po wpływie do Sprzedającego ceny Przedmiotu aukcji zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT oraz prowizji za udział w aukcji należnej Organizatorowi Aukcji. W przypadku, gdy oferent będący konsumentem nie zawrze ze Sprzedającym umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji w ciągu 7 dni od poinformowania go przez Organizatora Aukcji o konieczności zawarcia tej umowy, złożona oferta przestaje wiązać oferenta będącego konsumentem, a Organizator Aukcji może Przedmiot aukcji wystawić ponownie na aukcję bez wyznaczania oferentowi dodatkowego terminu na zawarcie umowy sprzedaży lub – według wyboru Organizatora Aukcji - zaproponować ją oferentowi, który w danej aukcji zaoferował drugą w kolejności najwyższą cenę.

13. W przypadku nieuiszczenia przez oferenta nie będącego konsumentem, któremu udzielono przybicia, ceny za nabycie Przedmiotu aukcji na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu przesyłanym przez Organizatora Aukcji zgodnie z pkt. 11 lub w przypadku braku możliwości skutecznego skontaktowania się przez Organizatora Aukcji z oferentem za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w panelu (koncie) oferenta, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia (zamknięcia) aukcji, Sprzedający ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z oferentem, któremu udzielono przybicia, bez wyznaczania mu dodatkowego terminu. W takiej sytuacji – według wyboru Sprzedającego – aukcja może zostać zamknięta bez wyboru którejkolwiek z ofert lub też oferta sprzedaży Przedmiotu aukcji może być skierowana do kolejnego oferenta, którego oferta była w aukcji druga w kolejności pod względem ceny zaoferowanej za nabycie Przedmiotu aukcji.

14. Oferenci, którym nie udzielono przybicia, z chwilą zakończenia aukcji przestają być związani złożonymi ofertami.

15. Informacja o zakończeniu aukcji (na skutek wyboru oferty albo na skutek zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert) ogłaszana jest poprzez podanie stosownej informacji w opisie aukcji. 

§ 5. Aukcja prowadzona w trybie „kup teraz”

1. W aukcji prowadzonej w trybie „kup teraz” może uczestniczyć wyłącznie oferent, który zalogował się do systemu aukcji internetowych VB.

2. Cena nabycia Przedmiotu aukcji przez oferenta jest równa cenie wywoławczej Przedmiotu aukcji.

3. W przypadku aukcji prowadzonej w trybie „kup teraz” możliwe jest tylko złożenie przez oferenta oferty o wartości równej cenie wywoławczej Przedmiotu aukcji.

4. Złożenie oferty odbywa się poprzez kliknięcie ikony w polu „kup teraz” przy opisie Przedmiotu aukcji, na który oferent chce złożyć ofertę.

5. Przybicia w tym trybie Organizator Aukcji udziela oferentowi, który złożył pierwszą ofertę zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Złożenie oferty powoduje automatycznie zakończenie (zamknięcie) aukcji z momentem złożenia oferty.

6. Przybicia Organizator Aukcji udziela w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia (zamknięcia) aukcji. O udzieleniu przybicia Organizator Aukcji zawiadamia wygrywającego aukcję oferenta elektronicznie, poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej oferenta wskazany w panelu (koncie) oferenta.

7. W przypadku oferenta będącego konsumentem, przybicie nie powoduje zawarcia z konsumentem umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji. Wraz z informacją o udzieleniu przybicia, Organizator Aukcji informuje oferenta będącego konsumentem o konieczności zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji w formie pisemnej, zgodnie z postanowieniami pkt. 8 poniżej. Zawarcie umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji z oferentem nie będącym konsumentem następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wraz z informacją o udzieleniu przybicia, Organizator Aukcji informuje oferenta nie będącego konsumentem o numerze rachunku na jaki ma zostać dokonana wpłata kwoty zaoferowanej za nabycie Przedmiotu aukcji.

8. W przypadku, gdy w danej aukcji pierwsza oferta zostanie złożona przez oferenta będącego konsumentem, Organizator Aukcji pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w panelu (koncie) oferenta) niezwłocznie zawiadamia o tym oferenta. Następnie Organizator Aukcji w ten sam sposób informuje go o:

a)         udzieleniu na jego rzecz przybicia,

b)        konieczności zawarcia w terminie 7 dni od otrzymania Organizatora Aukcji powyższej informacji pisemnej umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji w lokalu VB w Pietrzykowicach, przy ul. Fabrycznej 24,

c)        numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić zaoferowaną cenę za nabycie Przedmiotu aukcji wraz z należnym podatkiem VAT,

d)        numerze rachunku bankowego na który należy uiścić prowizję za udział w aukcji należną Organizatorowi Aukcji (o ile jest przewidziana w warunkach danej aukcji).

Wzór umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Przeniesienie własności Przedmiotu aukcji na podstawie tej umowy następuje pod warunkiem zawieszającym wpłaty na rzecz Sprzedającego ceny zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT, w terminie do 3 dni od podpisania umowy sprzedaży (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej), a wydanie Przedmiotu aukcji nabywcy następuje nie wcześniej niż po wpływie do Sprzedającego ceny Przedmiotu aukcji zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT oraz prowizji za udział w aukcji należnej Organizatorowi Aukcji. W przypadku, gdy oferent będący konsumentem nie zawrze ze Sprzedającym umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji w ciągu 7 dni od poinformowania go przez Organizatora Aukcji o konieczności zawarcia tej umowy, złożona oferta przestaje wiązać oferenta będącego konsumentem a Organizator Aukcji może Przedmiot aukcji wystawić ponownie na aukcję bez wyznaczania oferentowi dodatkowego terminu na zawarcie umowy sprzedaży.

9. W przypadku nieuiszczenia przez oferenta nie będącego konsumentem, któremu udzielono przybicia, ceny za nabycie Przedmiotu aukcji na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu przesyłanym przez Organizatora Aukcji zgodnie z pkt. 7 lub w przypadku braku możliwości skutecznego skontaktowania się przez Organizatora Aukcji z oferentem za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w panelu (koncie) oferenta, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia (zamknięcia) aukcji, Sprzedający ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z oferentem, któremu udzielono przybicia, bez wyznaczania mu dodatkowego terminu. W takiej sytuacji aukcja zostanie zamknięta bez dokonania sprzedaży Przedmiotu aukcji.

10. Informacja o zakończeniu aukcji (na skutek wyboru oferty albo na skutek zamknięcia aukcji bez dokonania sprzedaży Przedmiotu aukcji) ogłaszana jest poprzez podanie stosownej informacji w opisie aukcji.

11. Oferent może dokonać u Organizatora Aukcji telefonicznej rezerwacji Przedmiotu aukcji prowadzonej w trybie „kup teraz”. Rezerwacja służy możliwości zapoznania się ze stanem Przedmiotu aukcji i dokonania jego oględzin. Rezerwacja jest dokonywana na okres do 3 dni roboczych. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. oferent będący podmiotem zagranicznym) Organizator Aukcji może podjąć decyzję o dokonaniu rezerwacji na okres dłuższy. O rezerwacji Przedmiotu aukcji oraz jej okresie Organizator Aukcji zawiadamia przez zamieszczenie stosownej informacji w opisie aukcji. W tym czasie pozostali oferenci nie mogą złożyć oferty zakupu Przedmiotu aukcji. Dokonanie rezerwacji nie ma wpływu na czas trwania aukcji, który biegnie nadal po zarezerwowaniu Przedmiotu aukcji przez jednego z oferentów.

§ 6. Możliwość negocjowania ceny w aukcjach prowadzonych w trybie „kup teraz”

1. Do aukcji prowadzonych w trybie „kup teraz” Organizator Aukcji ma możliwość udostępnienia oferentom dodatkowo możliwości negocjowania ceny Przedmiotu aukcji.

2. Jeśli możliwość negocjowania ceny Przedmiotu aukcji została do trwającej aukcji udostępniona przez Organizatora Aukcji, zaproponowanie przez oferenta ceny nabycia Przedmiotu aukcji odbywa się poprzez kliknięcie ikony w polu „negocjuj cenę” przy opisie Przedmiotu aukcji i podanie wysokości ceny, którą dany oferent jest skłonny zapłacić za nabycie Przedmiotu Aukcji. Proponowana cena może być niższa niż cena wywoławcza Przedmiotu aukcji.

3. Zaproponowanie przez oferenta ceny nabycia Przedmiotu aukcji nie stanowi złożenia oferty. Oferent ani Sprzedający nie są związani ceną nabycia zaproponowaną za nabycie Przedmiotu aukcji.

4. Jeśli cena nabycia Przedmiotu aukcji zaproponowana przez oferenta zostanie zaakceptowana przez Sprzedającego, Organizator Aukcji dokona zmiany warunków trwającej aukcji, polegającej na obniżeniu ceny wywoławczej Przedmiotu aukcji do wysokości zaproponowanej przez oferenta, o czym oferent proponujący cenę zostanie powiadomiony przez Organizatora Aukcji za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w panelu (koncie) oferenta. Nowa cena wywoławcza od momentu jej zmiany będzie też widoczna w opisie aukcji dla wszystkich oferentów i użytkowników. W takim przypadku, oferent zainteresowany nabyciem Przedmiotu aukcji po wynegocjowanej cenie, może dokonać nabycia składając ofertę poprzez kliknięcie ikony w polu „kup teraz” przy opisie Przedmiotu aukcji.

5. Sprzedający ani Organizator Aukcji nie zastrzegają na rzecz oferenta, który w drodze negocjacji doprowadził do zmiany ceny wywoławczej Przedmiotu aukcji, pierwszeństwa jego nabycia. Jeżeli inny oferent poprzez kliknięcie ikony w polu „kup teraz” przy opisie Przedmiotu aukcji złoży ofertę nabycia Przedmiotu aukcji przed oferentem, który w drodze negocjacji doprowadził do zmiany ceny wywoławczej Przedmiotu aukcji, to na jego rzecz zostanie udzielone przybicie.

§ 7. Zapłata ceny i prowizji za udział w aukcji

1. Ceny Przedmiotu aukcji podane w opisie aukcji w czasie jej trwania, w tym w szczególności cena wywoławcza Przedmiotu aukcji oraz cena wylicytowana są:

a)        cenami netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami;

b)        cenami brutto - w przypadku sprzedaży Przedmiotu aukcji na podstawie faktury VAT marża.

2. Ceny Przedmiotu aukcji podane w opisie aukcji w czasie jej trwania nie obejmują kosztu jego ubezpieczenia w przypadku gdy jest ono wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami.

3. Prowizja z tytułu udziału w aukcji jest płatna przez oferenta na rzecz którego nastąpiło przybicie. Prowizja z tytułu udziału w aukcji w wysokości wskazanej przez Organizatora Aukcji liczona jest od ceny netto nabycia danego Przedmiotu aukcji. W przypadku, gdy cena netto nabycia Przedmiotu aukcji równa jest cenie brutto (faktura VAT marża), prowizja z tytułu udziału w aukcji naliczana jest od ceny nabycia. Kwoty prowizji wskazane w zdaniach poprzednich są wartościami netto, powiększanymi każdorazowo o podstawową stawkę VAT określoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W przypadku oferenta na rzecz którego udzielono przybicia nie będącego konsumentem, w sytuacji nieuiszczenia przez niego ceny nabycia Przedmiotu aukcji w terminie 3 dni roboczych od zakończenia (zamknięcia) aukcji, Sprzedający ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z takim oferentem, bez wyznaczania mu dodatkowego terminu. W przypadku oferenta na rzecz którego udzielono przybicia będącego konsumentem, brak wpłaty ceny nabycia Przedmiotu aukcji w terminie 3 dni od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji skutkuje jej wygaśnięciem. Sprzedający w takim przypadku może skierować Przedmiot aukcji do ponownej sprzedaży, bez wyznaczania dodatkowego terminu, lub – w przypadku aukcji prowadzonych w trybie licytacji - zaproponować nabycie Przedmiotu aukcji oferentowi, który w danej aukcji zaoferował drugą w kolejności najwyższą cenę.

5. Warunkiem przeniesienia prawa własności Przedmiotu Aukcji ze Sprzedającego na nabywcę, jest wpływ środków pieniężnych równych cenie nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega, że prawo własności Przedmiotu Aukcji przechodzi na nabywcę dopiero po zapłacie pełnej ceny nabycia Przedmiotu aukcji.

6. Organizator Aukcji przyjmuje zapłatę ceny nabycia Przedmiotu aukcji wyłącznie w formie przelewu z rachunku bankowego należącego do nabywcy. W przypadku uiszczenia ceny nabycia Przedmiotu aukcji z rachunku bankowego nienależącego do nabywcy, Organizator aukcji zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanej kwoty, ze skutkiem w postaci braku uiszczenia ceny nabycia Przedmiotu aukcji przez nabywcę. Treść powyższego postanowienia nie dotyczy nabywców będących konsumentami.

7. Wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż Przedmiotu aukcji, faktury z tytułu prowizji za udział w aukcji oraz wydanie Przedmiotu aukcji następuje w terminie do 7 dni roboczych od wpływu ceny oraz prowizji z tytułu udziału w aukcji odpowiednio na rachunek Sprzedającego i Organizatora Aukcji, zgodnie z danymi podanymi przez oferenta i dostępnymi dla Organizatora Aukcji w panelu (koncie) oferenta.

§ 8. Odbiór Przedmiotu aukcji zakupionego przez nabywcę

1. Oferent będący nabywcą dokonuje odbioru zakupionego Przedmiotu aukcji po uzyskaniu pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w panelu (koncie) oferenta) zawiadomienia od Organizatora Aukcji o możliwości jego odbioru. Odbiór zakupionego Przedmiotu aukcji powinien nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez nabywcę zawiadomienia o możliwości odbioru.

2. Warunkiem wydania nabywcy zakupionego Przedmiotu aukcji jest dokonanie wpłaty na rzecz Organizatora Aukcji prowizji za udział w aukcji. Zawiadomienie o możliwości odbioru jest przekazywane nabywcy dopiero po wpływie kwoty prowizji za udział w aukcji na rachunek bankowy Organizatora Aukcji.

3. W przypadku nieodebrania przez nabywcę zakupionego Przedmiotu aukcji w terminie wskazanym w pkt. 1, Sprzedający może obciążyć nabywcę kosztami parkowania/przechowania Przedmiotu aukcji:

a)      niewymagającego przechowywania w szczególnych warunkach - w zryczałtowanej wysokości 25 zł netto, za każdy rozpoczęty dzień przechowywania Przedmiotu aukcji,

b)        przechowywanych w szczególnych warunkach - rzeczywistymi kosztami przechowania Przedmiotu aukcji, w tym zwłaszcza na parkingach i w magazynach obcych, za każdy rozpoczęty dzień przechowywania Przedmiotu aukcji w szczególnych warunkach. W takim przypadku Sprzedający wykaże nabywcy wysokość poniesionych kosztów przechowywania Przedmiotu aukcji.

c)      W takim przypadku Sprzedający może również wyznaczyć nabywcy odpowiedni dodatkowy termin na dokonanie odbioru, a po jego bezskutecznym upływie – według wyboru Sprzedawcy: odstąpić od umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji na podstawie art. 491 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny albo dokonać ponownej sprzedaży Przedmiotu aukcji na podstawie art. 551 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Postanowienia te nie dotyczą nabywców będących konsumentami.

4. Od momentu dokonania zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot aukcji, przestaje działać ochrona ubezpieczeniowa Przedmiotu aukcji, a odpowiedzialność za składowany Przedmiot aukcji ponosi oferent będący jego nabywcą.

5. Jeśli Przedmiotem aukcji był pojazd lub maszyna samobieżna, warunkiem wydania Przedmiotu aukcji jest alternatywnie:

a)        podpisanie przez oferenta będącego nabywcą, pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego pojazdu – ze względu na okoliczność opisaną w § 7 pkt. 2 Regulaminu. Oświadczenie to zostanie złożone w imieniu oferenta przez Sprzedającego bądź Organizatora Aukcji u właściwego ubezpieczyciela albo

b)        dokonanie przez oferenta będącego nabywcą zwrotu na rzecz Sprzedającego kwoty odpowiadającej niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej z ubezpieczenia OC Przedmiotu aukcji, przypadającej za okres po przejściu własności Przedmiotu aukcji na nabywcę, według wyboru oferenta będącego nabywcą.

W przypadku niewykonania przez oferenta obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w lit. a) albo zwrotu, o którym mowa w lit. b), Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia od oferenta będącego nabywcą odszkodowania za szkodę z tego wynikłą na zasadach ogólnych. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą nabywców będących konsumentami.

6. Załadunek oraz wyprowadzenie z parkingu bądź magazynu wylicytowanego Przedmiotu aukcji leży po stronie nabywcy i jest dokonywane na jego koszt i ryzyko. Sprzedający może nieodpłatnie dokonać załadunku odbieranego Przedmiotu aukcji na ryzyko nabywcy, po uprzednim uzgodnieniu, chyba, że nabywca dokonał próby odbioru Przedmiotu aukcji niewłaściwym środkiem transportu.

7. Przy dokonywaniu odbioru zakupionego Przedmiotu aukcji nabywca może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku pełnomocnik musi legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez nabywcę. Pomocniczo przygotowany wzór takiego pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 9. Finansowanie nabycia Przedmiotu aukcji

1. Na wniosek nabywcy, któremu udzielono przybicia, na niektóre Przedmioty aukcji, oznaczone odpowiednio w ogłoszeniu o aukcji, możliwe jest zawarcie z VB lub inną spółką z grupy kapitałowej VB umowy leasingu lub pożyczki. Warunkami koniecznymi zawarcia z VB lub inną spółką z grupy kapitałowej VB umowy o finansowanie zakupu w postaci umowy leasingu lub pożyczki są:

a)        wpłata prowizji za udział w aukcji przez nabywcę w określonej na fakturze pro forma wysokości - w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez nabywcę zawiadomienia od Organizatora Aukcji o wyborze jego oferty i udzieleniu mu przybicia,

b)       spełnienie przez nabywcę Przedmiotu aukcji oraz przedmiotu finansowania wymogów określonych w procedurach zawieraniu umów danego rodzaju stawianych przez VB lub inną spółkę z grupy kapitałowej VB, która ma być odpowiednio leasingodawcą lub pożyczkodawcą.

2. W przypadku zawarcia przez nabywcę z VB lub inną spółką z grupy kapitałowej VB umowy finansowania zakupu Przedmiotu aukcji, w której Przedmiot aukcji będzie stanowił zabezpieczenie zawartej umowy, cena nabycia Przedmiotu aukcji od Sprzedającego będzie jednocześnie wartością ofertową tej umowy.

3. Na wniosek nabywcy, któremu udzielono przybicia, możliwe jest również sfinansowanie nabycia wylicytowanego Przedmiotu aukcji przez podmiot inny niż VB i spółki z grupy kapitałowej VB. Jeśli finansowanie nabycia ma nastąpić w postaci leasingu lub najmu, to kupującym będzie podmiot finansujący nabycie Przedmiotu aukcji. Dane podmiotu finansującego niezbędne do wystawienia faktury VAT i zawarcia umowy sprzedaży podaje Sprzedającemu nabywca. Sprzedaż na rzecz podmiotu finansującego nabycie Przedmiotu aukcji następuje z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanego Przedmiotu aukcji oraz bez udzielenia gwarancji na sprzedawany Przedmiot aukcji. Wzór umowy sprzedaży stosowany przez Sprzedającego w takich przypadkach stanowi załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.    

4. Zarówno w przypadku opisanym w pkt. 1-2, jak i w przypadku opisanym w pkt. 3, zakończenie procesu finansowania powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od zakończenia aukcji.

5. Negatywna decyzja w przedmiocie udzielenia finansowania podjęta odpowiednio przez VB, spółkę zależną z grupy kapitałowej VB lub inny podmiot finansujący, upływ terminu określonego w pkt. 4 lub odmowa podpisania przez podmiot finansujący ze Sprzedającym umowy sprzedaży, o której mowa w pkt. 3 powyżej, nie zwalnia nabywcy od obowiązku zapłaty ceny za nabycie Przedmiotu aukcji. W takich przypadkach, w zależności od trybu w którym aukcja była prowadzona, postanowienia § 4 pkt. 13 bądź § 5 pkt. 9 stosuje się odpowiednio. 

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych oferentów

1. Administratorem danych osobowych oferentów jest VB Leasing S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6, dalej zwana „Organizatorem Aukcji”.

2. Z powołanym u Organizatora Aukcji Inspektorem Ochrony Danych oferent może się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Organizatora Aukcji (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@vbleasing.pl.

3. Dane osobowe oferentów będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

a)        w celu założenia konta oferenta w systemie aukcji internetowych VB oraz umożliwienia oferentowi wzięcia aktywnego (czynnego) udziału w aukcji poprzez system aukcji internetowych VB – w związku z koniecznością podjęcia na żądanie oferenta działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, którym jest poszerzanie możliwości dystrybuowania swojej oferty różnymi kanałami dystrybucji,

b)        w sytuacji zakupu Przedmiotu aukcji w systemie aukcji internetowych VB - w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym w celu wystawienia faktury,

c)       w celach marketingowych (uwzględniających profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody oferenta, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Aukcji, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Organizatora Aukcji,

d)       w wewnętrznych celach administracyjnych Organizatora Aukcji, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Aukcji,

e)        w sytuacji naruszenia przez oferenta niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych – w celu niezbędnym do podjęcia działań koniecznych do wyeliminowania oferenta z udziału w prowadzonych przez Organizatora Aukcji aukcjach w przyszłości - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora Aukcji, jakim jest dbanie o bezpieczeństwo transakcji oraz reputację i dobre imię Organizatora Aukcji,

f)         w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji składanych przez oferenta oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Aukcji polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami,

g)        w celu analitycznym oraz badania satysfakcji oferenta – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Aukcji, jakimi są doskonalenie prezentowanych przez Organizatora Aukcji produktów i usług pod kątem zapotrzebowania i zadowolenia oferentów.

4. Dane osobowe oferentów mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w aukcji, jak np. Sprzedającym, podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedających bądź Organizatora Aukcji usługi przechowania lub transportu Przedmiotów aukcji lub podmiotom dostarczającym Organizatorowi Aukcji usługi bez których przeprowadzenie aukcji byłoby niemożliwe, a także podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz Organizatora Aukcji.

5. Dane oferenta przechowywane będą do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody oferenta (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania.

6. Oferent – stosownie do sytuacji – ma prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Oferent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w sytuacji ich przetwarzania przez Organizatora Aukcji na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Aukcji np. w celach marketingowych (w tym do profilowania w tych celach).

8. Oferent ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na zgodzie oferenta.

9. Podanie danych osobowych przez oferenta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości rejestracji w systemie aukcji internetowych VB oraz wzięcia udziału w aukcji. 

§ 11. Rękojmia, gwarancja, stan Przedmiotu aukcji i jego oględziny

1. Sprzedający, o którym mowa w § 1 pkt. 1 ppkt. 1.11 lit. a), b) lub c) Regulaminu, wyłącza wobec nabywców Przedmiotów aukcji innych niż konsumenci odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotów aukcji oraz nie udziela na nie gwarancji.

2. Sprzedający, o którym mowa w § 1 pkt. 1 ppkt. 1.11 lit. a), b) lub c) Regulaminu, nabywcy Przedmiotu aukcji będącemu konsumentem udziela rękojmi za wady Przedmiotu aukcji oraz nie udziela na niego gwarancji. Sprzedający nie odpowiada jednak za wady Przedmiotu aukcji gdy oferent będący konsumentem, w chwili zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji o tej wadzie wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Sprzedający odpowiada za wady Przedmiotu aukcji jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Przedmiotu aukcji nabywcy. W przypadkach, gdy Przedmiotem aukcji jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od wydania Przedmiotu aukcji nabywcy.

3. Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące Sprzedającymi innymi niż Sprzedający, o których mowa w § 1 pkt. 1 ppkt. 1.11 lit. a)-c), mogą w sposób odmienny niż wskazany w pkt. 1-2 powyżej uregulować odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu aukcji i gwarancji. W takich przypadkach informacja o udzieleniu rękojmi lub gwarancji przez Sprzedającego i ich zakresie będzie zawarta w opisie aukcji.

4. Każdy użytkownik ma prawo, a oferent dodatkowo obowiązek zapoznać się z oferowanymi do sprzedaży Przedmiotami aukcji, w tym w szczególności z ich stanem technicznym, przed złożeniem oferty. Przedmioty aukcji przez cały czas trwania aukcji znajdują się w miejscu wskazanym w opisie aukcji. Przedmioty aukcji użytkownicy i oferenci mogą oglądać pod adresem wskazanym w opisie aukcji w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 8.30-16.

5. Publikowane przez Organizatora Aukcji zdjęcia, opisy i wyceny Przedmiotu Aukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu Przedmiotu Aukcji ani nie potwierdzają jego stanu technicznego. Jedynym źródłem informacji o stanie Przedmiotu Aukcji, jego oznaczeniu i technicznym opisie jest osobista, naoczna weryfikacja przez użytkownika bądź oferenta w miejscu udostępnienia Przedmiotu Aukcji przez Organizatora Aukcji. Organizator Aukcji nie bierze odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez uczestników bądź oferentów na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, odmienne od stanu faktycznego lub prawnego Przedmiotu aukcji, w związku z czym, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 powyżej, nie mogą być one podstawą żadnych roszczeń z tego tytułu formułowanych przez użytkownika bądź oferenta wobec Organizatora Aukcji, w tym w szczególności nie dają mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji czy żądania obniżenia jego ceny. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do oferentów będących konsumentami.

6. W przypadku gdy w ciągu 30 dni od dnia nabycia Przedmiotu aukcji od Sprzedającego przez nabywcę, nabywca pozyska informację, że Przedmiot aukcji w momencie sprzedaży był objęty zajęciem komorniczym, Sprzedający przyznaje nabywcy prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji. Prawo to nabywca może zrealizować składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej Przedmiotu aukcji w terminie 7 dni od dnia pozyskania informacji o objęciu Przedmiotu aukcji w momencie sprzedaży zajęciem komorniczym, każdorazowo nie później jednak niż w ciągu 35 dni od dnia nabycia przez nabywcę Przedmiotu aukcji od Sprzedającego.   

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Organizator Aukcji zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany w przedmiotowym Regulaminie, a także wprowadzania zmian w funkcjonowaniu systemu aukcji internetowych VB. O dokonaniu zmian użytkownicy i oferenci są powiadamiani przez publikację nowej treści Regulaminu na witrynie internetowej VB dostępnej pod adresem www.aukcje.vbleasing.pl.

2. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo zablokowania oferentowi nie będącemu konsumentem możliwości składania ofert w  aukcjach organizowanych przy wykorzystaniu systemu aukcji internetowych VB z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak posługiwanie się przez oferenta przy składaniu ofert oczywiście błędnymi danymi osobowymi,  niedokonywanie po wylicytowaniu Przedmiotu Aukcji jego odbioru w terminie określonym w Regulaminie itp.

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia aukcji lub jej zamknięcia bez rozstrzygnięcia, Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi oferentami w celu przeprowadzenia rokowań zmierzających do sprzedaży Przedmiotu aukcji poza aukcją.

4. Organizator Aukcji oraz Sprzedający w żadnym zakresie nie pokrywają ani nie partycypują w kosztach poniesionych przez oferenta w związku z uczestnictwem w aukcji, a w szczególności w kosztach związanych z dojazdem przez oferenta do miejsca oględzin Przedmiotu aukcji, odbiorem, załadunkiem oraz rozładunkiem Przedmiotu aukcji.

5. Użytkownika i oferenta obowiązuje zakaz dostarczania do systemu aukcji internetowych VB treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

6. Każdy oferent ma możliwość dokonania zmiany swoich danych podanych w czasie rejestracji do systemu aukcji internetowych VB. Dane podlegające weryfikacji muszą zostać pozytywnie zweryfikowane przez pracownika VB w trybie określonym w § 3 pkt. 4  Regulaminu aukcji. Zmiany są skuteczne z momentem ich pozytywnej weryfikacji przez pracownika VB.

7. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem systemu aukcji internetowych VB użytkownicy i oferenci mogą kierować pocztą elektroniczną na adres: 

reklamacje@vbleasing.pl, na numer telefonu 801 199 199 lub listownie na adres siedziby Organizatora Aukcji. Każda skarga/reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia, którego dotyczy, wskazanie zastrzeżeń oraz wyraźnie sprecyzowane żądanie/roszczenie. Organizator Aukcji może zwrócić się do użytkownika bądź oferenta składającego skargę/reklamację, w związku z jej rozpatrywaniem, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz dokumentacji dotyczącej składanej skargi/reklamacji. Organizator Aukcji rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie do 30 dni od dnia ich wniesienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W sprawach szczególnie skomplikowanych rozpatrzenie skargi/reklamacji może nastąpić w terminie 60 dni z tym, że Organizator Aukcji zawiadomi odpowiednio użytkownika na adres z którego skarga/reklamacja wpłynęła, a oferenta pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w panelu (koncie) oferenta, iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji przez Organizatora Aukcji. Zawiadomienie zawierać będzie:

a)        informację co do przyczyn opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi,

b)        wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz

c)        określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Akceptując niniejszy regulamin oferent wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi na skargi/reklamacje pocztą elektroniczną.

8. Użytkownik bądź oferent wnoszący skargę/reklamację może zwrócić się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Rzecznika Finansowego, a użytkownik bądź oferent będący konsumentem dodatkowo do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, jak również wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie sporów miedzy Klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji.

9. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem lub zakupem Przedmiotu aukcji na aukcjach za pośrednictwem systemu aukcji internetowych VB, których nie udało się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji. Postanowienie to nie dotyczy użytkowników bądź oferentów będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 - wzór umowy sprzedaży dla konsumentów

Załącznik nr 2 – wzór umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji podmiotowi finansującemu

Załącznik nr 3 – wzór pełnomocnictwa do dokonania odbioru Przedmiotu aukcji

 

REGULATIONS OF ELECTRONIC AUCTIONS ORGANIZED BY VB LEASING S.A. W RESTRUKTURYZACJI
[under restructuring procedure]

§ 1.      Definitions and General Principles

1.         Wherever the following terms are used in these Regulations, they mean:

1.1         VB - VB Leasing S.A. with its registered office in Wrocław at 6 Fabryczna street, entered in the register of entrepreneurs maintained by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Economic Division of the National Court Register at KRS No.: 0000307665, Tax Identification Number (NIP) No.: 5213482474, state statistical (REGON) No.: 141374292.

1.2.      auction - an electronic auction that takes place on the VB website at www.aukcje.vbleasing.pl. The auction can be conducted in the bidding mode or in the “buy now” mode.

1.3.      the VB online auction system - the electronic auction system available on the VB website at www.aukcje.vbleasing.pl, the administrator of which is the Auction Organizer, used by Sellers to sell Auction Items in the bidding mode or in the “buy now” mode. The system consists of two parts:

a)         open part - accessible to users, allowing them to view current auctions,

b)         closed part - accessible only for the persons who, after correct registration, have obtained the status of bidder, available after logging in with a login and password (bidder's account), allowing both to browse through current auctions and actively participate in them.

1.4.      user - any natural person, legal entity or organizational unit without legal personality who, after entering the VB website available at www.aukcje.vbleasing.pl, has the opportunity to browse the current auctions. In order to (actively) participate in an auction, a user must become a bidder.

1.5.      bidder - subject to point 2 below, a bidder may be:

a)         an adult natural person of full legal capacity, including a consumer within the meaning of Article 22(1) of the Civil Code Act of 23 April 1964,

b)         a legal person,

c)         an organizational unit without legal personality, to which legal capacity is granted by law, registered in the VB online auction system, who has registered and received a login and a password from the Auction Organizer and the data of whom has been confirmed by an VB employee and, as a result of which, a bidder account has been activated. A bidder being a natural person participates in an auction either personally or through a representative - the natural person authorized to participate in the auction on its behalf. A bidder who is a legal person or an organizational entity without legal personality may participate in the auction through a representative authorized to represent it or through its representative - the natural person who has been authorized to participate in the auction on behalf of the bidder who is a legal person or an organizational entity without legal personality.

1.6.      bid - an offer within the meaning of the provisions of the Civil Code; a declaration of intent to conclude a contract for sale of the Auction Item submitted by a bidder to a Seller.

1.7.      bid increment - minimum value by which the highest bid submitted so far in an auction conducted in the bidding mode must be exceeded in order for a bidder to submit its own bid.

1.8.      login - the e-mail address entered by the bidder when filling in the registration form for the VB online auction system. The login and password allow the bidder to log in to its account in the VB online auction system.

1.9.      password - a sequence of characters entered by the bidder when filling in the registration form for the VB online auction system. The password and login allow the bidder to log in to its account in the VB online auction system. A password can contain letters, digits and special characters !@#$$%^&*:; and must be between 10 and 15 characters long. The password must contain at least 1 capital letter, 1 digit and 1 special character.

1. The  Auction Item - an item that is a movable or a transferable property right, put up for sale in the VB online auction system on the terms and conditions specified in the Regulations.

1.11.    Seller - an entity putting up Auction Items for sale on the terms and conditions specified in the Regulations. A Seller can be:

a)         VB,

b)         another commercial company from the VB Group,

c)         Idea Fleet S.A. with its registered office in Wrocław at 6 Fabryczna street, entered in the register of entrepreneurs maintained by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Economic Division of the National Court Register at KRS No.: 0000035259, Tax Identification Number (NIP) No.: 8991015508, state statistical (REGON) No.: 930494344;

d)        a natural person, legal person or organizational unit without legal personality, other than those listed above in points (a) to (c), who ordered the Auction Organizer to sell Auction Items owned by them using the VB online auction system.

1.12.    Auction Organizer – VB.

1.13.    Regulations - these “Regulations of electronic auctions organized by VB Leasing S.A.”.

2.         The Auction Organizer reserves the right to limit the possibility to participate in certain auctions to the bidders who are entrepreneurs within the meaning of art. 43(1) of the Civil Code of 23 April 1964. Information on the inability for a consumer bidder to participate in an auction will be included in the description of the auction and will read: “Auction addressed to business entities”.

3.         The Auction Organizer offers movables owned by the Sellers for sale on the terms and conditions specified in these Regulations.

4.         The choice of the auction mode (bidding mode or “buy now” mode) is made by the Auction Organizer in consultation with the Seller.

5.         Until the end (closing) of the auction, the Auction Organizer reserves the right to withdraw from the auction some or all of the items, being movables or transferable property rights, being the Auction Items.

6.         Until acceptance of the bid, the Auction Organizer reserves the right to cancel or close the auction without selecting any of the bids, without giving reasons. This entitlement does not apply to the auctions in which consumer bidders may participate (auctions other than the “Auctions addressed to business entities”).

§ 2.      Duration of an Auction

1.         Subject to points 2 and 3, the standard duration of an auction of the Auction Item is 4 days, counting from the date of its introduction in the VB online auction system.

2.         The Auction Organizer reserves the right to organize an auction with the duration shorter or longer than the standard time indicated in point 1, without giving reasons. The time remaining until the end of a given auction will be communicated to users and bidders in the auction description.

3.         In the case of auctions conducted in the bidding mode, the submission of a bid by a bidder no more than 2 minutes before the planned end of the auction will automatically extend the duration of the auction by another 2 minutes.

§ 3.      Obtaining the Status of a Bidder

1.         Every user of the VB online auction system must obtain the status of bidder in order to be able to bid on an Auction Item. In order to become a bidder:

a)         a registration form must be filled in, made available to users on the VB website available at www.aukcje.vbleasing.pl, stating the password that the user assigns itself individually, once the requirements set by the VB online auction system have been met;

b)         after filling in the registration form, an activation link will be sent to user's e-mail address given in the registration form, which should be activated to continue the user registration process. Receiving an activation link means that the user has correctly filled in the registration form;

c)         an VB employee will verify the data provided during registration within 2 working days of a user activating on the activation link received by e-mail.

2.         The user account will be activated by an VB employee. For the activation of a user account by an VB employee to be effected, all the activities specified in points from 1 (a) to (c) must be performed.

3.         When an VB employee activates its account, the user will receive the status of a bidder.

4.         In order to access the closed part of the VB online auction system and actively participate in an auction, a bidder must log in to its account. In order to log in, the e-mail address (login) and password provided by the bidder during the registration process must be stated.

5.         After logging in to the closed part of the VB online auction system, the bidder will get access to its account (bidder's panel) with which:

a)         it may take part in current auctions,

b)         it has access to the list of current auctions in which it participates,

c)         it may place a bid in an auction conducted in the bidding mode,

d)        it may place a bid in an auction conducted in the “buy now” mode,

e)         it may make an offer to purchase the Auction Item using the “negotiate the price” option,

f)         it has access to the list of past auctions in which it participated,

g)         it has access to the list of auctions it won.

4.         The Auction Organizer reserves the right to verify the data provided during the registration process. Verification is carried out by requesting that a relevant document be presented to the Auction Organizer for review - the Auction Organizer then copies the data contained therein and acquires other information which can be collected under Polish law.

5.         The bidder may submit a request to the Auction Organizer to remove its account from the VB online auction system. Such a request must be submitted in writing to the address: VB Leasing S.A., ul. Fabryczna 24, 55-080 Pietrzykowice or in electronic form to the following e-mail address: poleasingowe@vbleasing.pl.

6.         Within 14 days from the receipt of a request for removal of the bidder's account from the VB online auction system, the Auction Organizer will remove such an account, and thus the applicant will lose the status of bidder.

7.         Registering in the VB online auction system and obtaining bidder status by:

a)         a natural person or

b)         a legal person, or

c)         an organizational unit without legal personality

being an entrepreneur, means giving consent to exclusion of application of the provisions of Article 661 of the Civil Code to the auctions organized based on the principles set out in the Regulations and the bids submitted in them in electronic form.

8.         Each bidder may have only one account in the VB online auction system that allows active participation in auctions.

9.         Before registering in the VB online auction system, a user who is interested in becoming a bidder is obliged to become acquainted with the provisions of these Regulations.

10.       By registering in the VB online auction system, the bidder accepts the wording of these Regulations and acknowledges being bound by their provisions.

§ 4.      Auction Conducted in the Bidding Mode

1.         Only bidders who have logged in to the VB online auction system may participate in an auction conducted in the bidding mode.

2.         The starting price in an auction conducted in the bidding mode is set as the minimum price for purchasing the Auction Item, and the amount of a bid increment is indicated in the auction description.

3.         Submission of a bid by a bidder is performed by entering the amount offered and clicking on the icon in the “bid” field at the Auction Item for which the bidder wants to bid, or by the bidder accepting the minimum amount suggested by the VB online auction system. Once a bid has been submitted, the incomplete name of the bidder will appear in the description of the auction concerned, together with an indication of the amount offered.

4.         Submission of a bid by a bidder is tantamount to its acceptance of the technical condition of the Auction Item, including its equipment, without reservations.

5.         The bidder may also specify the maximum price it is prepared to pay for the Auction Item. In such a case, the VB online auction system will automatically set its bid at the amount that allows it to outbid other bidders by a minimum amount. Subsequently, in response to each subsequent bid by another bidder, the VB online auction system will automatically generate a bid for the amount needed to outbid that bidder by the minimum amount required under point 2 above, without exceeding the maximum price set by the bidder. Where the increase by the minimum bidder would lead to the maximum price set by the bidder being exceeded, the VB online auction system will generate, as the last one, the bid for an amount equal to the maximum price set by the bidder.

6.         During an auction conducted in the bidding mode, a bidder may change the maximum price, but may not indicate the maximum price to be an amount lower than or equal to the maximum price offered by another bidder at that moment.

7.         Subject to point 8, bidders will be bound by the bids submitted until the end of the auction. Any bidder may submit any number of bids for each of the Auction Items offered for sale.

8.         A higher bid for the same Auction Item submitted by the same bidder will cause it to cease to be bound by a lower bid.

9.         The auction will end at the end of the period for which it was announced, subject to the provisions of § 2 point 3. The end (closing) of an auction is understood as the expiry of the period for bidding for the Auction Item.

10.       After the end of the auction, the Auction Organizer will inform the highest bidder of that fact. This information will be communicated to the bidder electronically, by sending an e-mail to the e-mail address of the bidder indicated in the bidder panel (account). The Auction Organizer will accept the highest bid submitted in accordance with the rules specified in these Regulations. The Auction Organizer will accept the bid within 5 working days from the date of the end (closing) of the auction. The Auction Organizer will notify the winning bidder electronically about accepting its bid electronically, sending an e-mail to the bidder's e-mail address indicated in the bidder's panel (account).

11.       In the case of a consumer bidder, the acceptance of a bid will not result in conclusion of a contract for sale of the Auction Item with the consumer. Along with the information about the acceptance of the bid, the Auction Organizer will inform the bidder-consumer of the need to conclude a contract for sale for the Auction Item in writing, in accordance with the provisions of point 12 below. The conclusion of the contract for sale for the Auction Item with a non-consumer bidder will take place at the moment of acceptance of the bid. Along with the information about acceptance of the bid, the Auction Organizer will inform the non-consumer bidder of the account number to which the payment of the amount for the purchase of the Auction Item is to be made.

12.       If, in a given auction, the highest bid is placed by a consumer bidder, the Auction Organizer, after acceptance of the bid, will immediately notify the bidder by e-mail (to the e-mail address indicated in the panel (account) of the bidder) of that fact and of:

a)         the need to conclude, within 7 days from receipt of the above information by the Auction Organizer, of a written contract for sale of the Auction Item in the premises of VB in Pietrzykowice, at 24 Fabryczna street,

b)         the number of the bank account to which the price offered for the purchase of the Auction Item, including the VAT due, must be paid,

c)         the number of the bank account to which the auction commission due to the Auction Organizer for participation in the auction should be paid (if it is provided for in the terms and conditions of a given auction).

A template contract for sale of the Auction Item is attached as appendix 1 to these Regulations. The transfer of ownership of the Auction Item on the basis of this agreement will take place under the condition that the payment of the price offered at the auction together with the VAT due, within 3 days of signing the agreement for sale (reservation of ownership of the sold item), and the Auction Item will be released no earlier than after receipt of the price of the Auction Item offered at the auction together with the VAT due and the commission for participation in the auction due to the Auction Organizer. If a consumer bidder does not conclude a contract for sale of the Auction Item, with the Seller, within 7 days from being informed by the Auction Organizer about the need to conclude this contract, the submitted offer will cease to bind the consumer bidder, and the Auction Organizer may again put the Auction Item up for auction without setting an additional time limit for the bidder to conclude a contract of sale with the Seller or - at the Auction Organizer's choice - offer it to the bidder who offered the second highest price in the given auction.

13.       If a non-consumer bidder, the bid of whom has been accepted, fails to pay the price for purchasing the Auction Item to the bank account indicated in the notification sent by the Auction Organizer in accordance with point 11 or if the Auction Organizer is unable to effectively contact the bidder by e-mail to the e-mail address indicated in the bidder's panel (account) within 3 working days from the end (closing) of the auction, the Seller will be entitled to submit a statement on withdrawal from the contract for sale concluded with the bidder, the bid of whom has been accepted, without setting an additional time limit. In such a case - at the Seller's choice - the auction may be closed without selecting any of the bids or the offer to sell the Auction Item may be addressed to the next bidder, the bid of whom was the second highest in terms of the price offered for purchase of the Auction Item.

14.       The bidders, the bids of whom have not been accepted will, upon the end of the auction, cease to be bound by the bids submitted.

15.       Information about the end of the auction (either as a result of the selection of a bid or as a result of closing the auction without selecting any of the bids) will be announced by providing the relevant information in the auction description.

§ 5.      Auction in the “buy now” mode

1.         Only bidders who have logged on to the VB online auction system can participate in an auction in the “buy now” mode.

2.         The bidder's purchase price for the Auction Item is equal to the starting price of the Auction Item.

3.         In the case of a “buy now” auction, it is only possible for the bidder to place a bid equal to the starting price of the Auction Item.

4.         Bidding is done by clicking on the icon in the “buy now” field next to the description of the Auction Item that the bidder wants to bid on.

5.         In this mode, the Auction Organizer will accept the bid of the bidder who has submitted the first bid in accordance with the principles specified in these Regulations. Placing a bid will automatically end (close) the auction as soon as the bid is placed.

6.         The Auction Organizer will accept the bid within 5 working days from the date of the end (closing) of the auction. The Auction Organizer will notify the winning bidder about accepting its bid in electronic form, by sending an email to bidder's e-mail address indicated in the bidder's panel (account).

7.         In the case of a consumer bidder, the acceptance of the bid does not result in the conclusion of a contract for sale of the Auction Item with the consumer. Along with the information about the acceptance of the bid, the Auction Organizer will inform the bidder-consumer of the need to conclude a contract for sale for the Auction Item in writing, in accordance with the provisions of point 8 below. The conclusion of the contract for sale for the Auction Item with a non-consumer bidder will take place at the moment of acceptance of the bid. Along with the information about acceptance of the bid, the Auction Organizer will inform the non-consumer bidder of the account number to which the payment of the amount offered for the purchase of the Auction Item is to be made.

8.         If, in a given auction, the first bid is placed by a consumer bidder, the Auction Organizer will immediately notify the bidder by e-mail (to the e-mail address indicated in the panel (account) of the bidder) of that fact. Then, the Auction Organizer will inform it, in the same manner, of:

a)         accepting its bid,

b)         the need to conclude, within 7 days from receipt of the above information by the Auction Organizer, of a written contract for sale of the Auction Item in the premises of VB in Pietrzykowice, at 24 Fabryczna street,

c)         the number of the bank account to which the price offered for the purchase of the Auction Item, including the VAT due, must be paid,

d)        the number of the bank account to which the auction commission due to the Auction Organizer for participation in the auction should be paid (if it is provided for in the terms and conditions of a given auction).

A template contract for sale of the Auction Item is attached as appendix 1 to these Regulations. The transfer of ownership of the Auction Item on the basis of this agreement will take place under the condition that the payment of the price offered at the auction together with the VAT due, within 3 days of signing the agreement for sale (reservation of ownership of the sold item), and the Auction Item will be released no earlier than after receipt of the price of the Auction Item offered at the auction together with the VAT due and the commission for participation in the auction due to the Auction Organizer. If a consumer bidder does not conclude a contract for sale of the Auction Item, with the Seller, within 7 days from being informed by the Auction Organizer about the need to conclude this contract, the submitted offer will cease to bind the consumer bidder, and the Auction Organizer may again put the Auction Item up for auction without setting an additional time limit for the bidder to conclude a contract of sale.

9.         If a non-consumer bidder, the bid of whom has been accepted, fails to pay the price for purchasing the Auction Item to the bank account indicated in the notification sent by the Auction Organizer in accordance with point 7 or if the Auction Organizer is unable to effectively contact the bidder by e-mail to the e-mail address indicated in the bidder's panel (account) within 3 working days from the end (closing) of the auction, the Seller will be entitled to submit a statement on withdrawal from the contract for sale concluded with the bidder, the bid of whom has been accepted, without setting an additional time limit. In such a case, the auction will be closed without selling the Auction Item.

10.       Information about the end of the auction (either as a result of selection of a bid or as a result of closing the auction without selling the Auction Item) will be announced by providing the relevant information in the auction description.

11.       The bidder may reserve an Auction Item with the Auction Organizer by phone in an auction conducted in the “buy now” mode. The reservation serves the purpose of getting acquainted with the condition of the Auction Item and inspecting it. The reservation is made for up to 3 working days. In special, justified cases (e.g. a foreign bidder), the Auction Organizer may decide to make a reservation for a longer period. The Auction Organizer will notify about the reservation of the Auction Item and its period by placing the relevant information in the auction description. During this time, other bidders cannot place a bid to buy the Auction Item. Making a reservation will not affect the duration of the auction which will continue to run even after one of the bidders has reserved the Auction Item.

§ 6.      Possibility to Negotiate the Price in “Buy Now” Auctions

1.         In “buy now” auctions, the Auction Organizer has the possibility to provide bidders with the possibility to negotiate the price of the Auction Item.

2.         If the possibility to negotiate the price of an Auction Item has been made available by the Auction Organizer for a current auction, the bidder's proposal of the purchase price of the Auction Item may be placed by clicking the icon at the “negotiate the price” field at the description of the Auction Item and specifying the price that a given bidder is willing to pay for purchasing the Auction Item. The proposed price may be lower than the starting price of the Auction Item.

3.         The bidder's proposal of the purchase price for the Auction Item does not constitute a bid. Neither the bidder nor the Seller is bound by the purchase price proposed for the purchase of the Auction Item.

4.         If the purchase price of the Auction Item proposed by the bidder is accepted by the Seller, the Auction Organizer will change the terms and conditions of the current auction, by lowering the starting price of the Auction Item to the amount proposed by the bidder, of which the bidder proposing the price will be notified by the Auction Organizer by e-mail to the e-mail address indicated in the panel (account) of the bidder. From then on, the new starting price will also be visible in the auction description to all the bidders and users. In such a case, a bidder interested in purchasing the Auction Item at a negotiated price may make the purchase by placing a bid by clicking on the icon in the “buy now” field next to the description of the Auction Item.

5.         Neither the Seller nor the Auction Organizer reserves the right of priority to purchase in favor of the bidder who, by way of negotiations, has led to a change in the starting price of the Auction Item. If another bidder, by clicking on the icon in the “buy now” field next to the description of the Auction Item, places a bid for the Auction Item before the bidder who, by way of negotiations, has led to a change in the starting price of the Auction Item, the bid of that bidder will be acceptance.

§ 7.      Payment of the Price and Commission for Participation in the Auction

1.         The prices of the Auction Item given in the description of the auction during the auction including, in particular, the starting price of the Auction Item and the auctioned price, are:

a)         net prices to which VAT will be added at the rate specified in the applicable legislation;

b)         gross prices - in the case of sale of the Auction Item on the basis of a VAT-margin invoice.

2.         The prices of an Auction Item given in the auction description during the auction do not include the cost of its insurance, if it is required by generally applicable regulations.

3.         The commission for participation in the auction will be paid by the bidder, the bid of whom has been accepted. The commission for participation in the auction in the amount indicated by the Auction Organizer will be calculated based on the net purchase price of a given Auction Item. If the net purchase price of the Auction Item is equal to the gross price (VAT-margin invoice), the commission for participation in the auction will be charged from the purchase price. The amounts of commissions indicated in the preceding sentences are net values, increased each time by the basic VAT rate specified in accordance with applicable regulations.

4.         If a consumer bidder, the bid of whom has been accepted, fails to pay the purchase price of the Auction Item within 3 working days from the end (closing) of the auction, the Seller will be entitled to submit a declaration of withdrawal from the contract for sale concluded with such a bidder, without setting an additional time limit. If a consumer bidder, the bid of whom has been accepted, fails to pay the purchase price of the Auction Item within 3 days from conclusion of the conditional contract for sale of the Auction Item, that contract will expire. In such a case, the Seller may again undertake to sale the Auction Item, without setting an additional time limit, or - in the case of an auction conducted in the bidding mode - offer to sell the Auction Item to the bidder who has offered the second highest price in the given auction.

5.         The condition for transferring the ownership of the Auction Item from the Seller to the buyer is the receipt of the funds equal to the purchase price, to the bank account indicated by the Seller. The Seller reserves that the ownership of the Auction Item will pass to the buyer only after payment of the full purchase price of the Auction Item.

6.         The Auction Organizer will accept payment of the purchase price of the Auction Item only in the form of a transfer from the bank account owned by the buyer. In the event of payment of the purchase price of the Auction Item from a bank account not owned by the buyer, the Auction Organizer reserves the right to return the received amount, with the result that the buyer has not paid the purchase price of the Auction Item. The contents of the above provision do not apply to consumer buyers.

7.         The issuance of an invoice documenting the sale of the Auction Item, an invoice for the commission for participation in the auction and the release of the Auction Item will take place within 7 working days from receipt of the price and the commission for participation in the auction, respectively, to the account of the Seller and of the Auction Organizer, according to the data provided by the bidder and available to the Auction Organizer in the bidder's panel (account).

§ 8.      Collection of the Auction Item Purchased by the Buyer

1.         The bidder being the buyer will collect the purchased Auction Item after receiving by email (to the email address indicated in the panel (account) of the bidder) a notification from the Auction Organizer about the possibility to collect it. The collection of the purchased Auction Item should take place within 7 calendar days from the date of receipt by the buyer of the notification of the possibility to collect it.

2.         The condition for releasing the purchased Auction Item to the buyer is payment of the commission for participation in the auction to the Auction Organizer. The notification of the possibility to collect will be sent to the buyer only after the amount of commission for participation in the auction has been credited to the bank account of the Auction Organizer.

3.         If the buyer fails to collect the purchased Auction Item within the time limit indicated in point 1, the Seller may charge the buyer with the costs of parking / storing the Auction Item:

a)         that does not require storage in special conditions - in a lump sum amount of PLN 25 net for each started day of storage of the Auction Item,

b)         stored in special conditions - the actual cost of storing the Auction Item including, in particular, in parking lots and external warehouses, for each started day of storage of the Auction Item in special conditions. In such a case, the Seller will demonstrate the amount of the costs incurred for storage of the Auction Item to the buyer.

In such a case, the Seller may also set an appropriate, additional time limit for the buyer to perform the collection, and after its ineffective expiry - at the Seller's choice: withdraw from the contract for sale of the Auction Item under Article 491 § 1 of the Civil Code Act of 23 April 1964 or resell the Auction Item under Article 551 § 2 of the Civil Code Act of 23 April 1964. These provisions do not apply to consumer buyers.

4.         Once the price for the Auction Item has been paid, the insurance coverage for the Auction Item will ceases to apply and the bidder being the buyer will start being responsible for the Auction Item stored.

5.         If the Auction Item is a vehicle or self-propelled machine, the condition for releasing the Auction Item will be either:

a)         the signing by the bidder being the buyer, of a written declaration on termination of the civil liability insurance contract concerning that vehicle - due to the circumstance described in § 7 point 2 of the Regulations. That declaration will be submitted on behalf of the bidder by the Seller or the Auction Organizer, with the relevant insurer

or

b)         the buyer bidder reimbursing the Seller for an amount corresponding to the unused part of the civil liability insurance premium of the Auction Item  for the period after the transfer of ownership of the Auction Item to the buyer, at the choice of the buyer bidder.

In the event of failure by the bidder to comply with the obligation to submit a declaration referred to in letter a) or to reimburse as referred to in letter b), the Seller will be entitled to seek compensation from the buyer bidder for the damage resulting from that in accordance with general principles of the law. The provisions of this point do not apply to consumer buyers.

6.         The Buyer will be responsible for loading and unloading the purchased Auction Item from the parking lot or warehouse at its cost and risk. The Seller may load the collected Auction Item free of charge at the buyer's risk, after prior arrangements, unless the buyer has attempted to collect the Auction Item using wrong means of transport.

7.         When collecting the purchased Auction Item, the buyer may act through an attorney. In such a case, the attorney must be in possession of the power of attorney granted by the buyer. A template of such power of attorney is attached as appendix 3 to these Regulations.

§ 9       Financing the acquisition of the Auction Item

1.         At the request of the buyer, the bid of whose has been accepted, it is possible to conclude a lease or loan agreement with VB or another company in the VB group for certain Auction Items indicated properly in the auction notification. The conditions which must be met for concluding a purchase financing agreement in the form of a lease or loan agreement with VB or another company in the VB group, are as follows:

a)         payment by the buyer of the commission for participation in the auction in the amount specified in the pro-forma invoice - within 3 working days from the date of receipt by the buyer of the notification from the Auction Organizer about the selection of its offer and acceptance of its bid,

b)         fulfilment by the buyer of the Auction Item and the object of financing of the requirements specified in the procedures for concluding contracts of a given type by VB or another company from the VB group, which is to be the lessor or lender, respectively.

2.         If the buyer concludes an agreement with VB or another company from the VB group to finance the purchase of the Auction Item, in which the Auction Item will constitute a security for the concluded agreement, the price of purchasing the Auction Item from the Seller will also constitute the offer value of that agreement.

3.         At the request of a buyer, the bid of whom has been accepted, it is also possible to finance the purchase of the Auction Item by an entity other than VB and companies from the VB group. If the purchase is to be financed in the form of leasing or rental, the buyer will be the entity financing the purchase of the Auction Item. The data of the financing entity necessary to issue a VAT invoice and conclude a sales contract will be provided by the buyer to the Seller. The sale to the entity financing the purchase of the Auction Item will take place with the exclusion of liability under the warranty for defects of the Auction Item being sold and without granting a guarantee for the Auction Item being sold. A template sales contract used by the Seller in such cases is attached as appendix 2 to these Regulations.

4.         In the case described in points 1 and 2 and in the case described in point 3, the financing process should be completed within no more than 10 working days of the end of the auction.

5.         A negative decision on granting financing, made by VB, a subsidiary of the VB group or another financing entity, expiry of the time limit specified in point 4 or the financing entity's refusal to sign the sales contract with the Seller, referred to in point 3 above, will not release the buyer from the obligation to pay the price for purchasing the Auction Item. In such cases, depending on the mode in which the auction was conducted, the provisions of § 4.13 or § 5.9 will apply accordingly.

§ 10.    Processing of Personal Data of Bidders

1.         The controller of bidders' personal data is VB Leasing S.A. with its registered office in Wrocław at 6 Fabryczna street, hereinafter referred to as the “Auction Organizer”.

2.         You can contact the Data Protection Officer appointed in the Auction Organizer by writing a letter to the above address of the registered office of the Auction Organizer (with the added note: “IOD”) or by email to: IOD@vbleasing.pl.

3.         Bidders’ personal data will be processed in the following circumstances based on the following legal grounds:

a)         to set up a bidder account in the VB online auction system and to enable the bidder to take an active (proactive) part in the auction through the VB online auction system, in view of the need to take action, at the request of the bidder, to conclude a sales contract, and on the basis of the legitimate interest of the Data Controller, which is to extend the possibility of distributing its bid through different distribution channels,

b)         in a situation where an Auction Item is purchased in the VB online auction system - for the purpose of performing the sales contract, including issuing an invoice,

c)         for marketing purposes (including profiling for those purposes) - under bidder’s consent that may be withdrawn at any time (without affecting the legality of the processing before such withdrawal) or legitimate interests of the Auction Organizer, including direct marketing of the products and services offered by the Auction Organizer,

d)        for internal administrative purposes of the Auction Organizer, including statistical purposes, as realization of legally justified interest of the Auction Organizer,

e)         in the case of violation by the bidder of these Regulations, of applicable law or generally accepted social and moral standards - in order to undertake actions necessary to eliminate the bidder from participation in auctions conducted by the Auction Organizer in the future - on the basis of the legitimate interest of the Auction Organizer, which is to take care of the security of transactions and the reputation and good name of the Auction Organizer,

f)         to consider potential complaints submitted by the bidder and to assert or defend rights before the court - on the basis of the legitimate interest of the Auction Organizer consisting in the need to respond to the allegations and to defend against potential claims,

g)         for analytical purposes and to examine bidder's satisfaction - which are the realization of legally justified interests of the Auction Organizer, i.e. improvement of the products and services presented by the Auction Organizer in terms of demand and satisfaction of bidders.

4.         Personal data of the bidders may be made available to entities participating in the auction, such as the Seller, entities providing storage or transport services for the Seller or the Auction Organizer or entities providing the Auction Organizer with services without which it would be impossible to conduct the auction, as well as entities acting in the name or on behalf of the Auction Organizer.

5.         The bidder's data will be stored until the expiry of the statute of limitations for claims and, where processing is carried out solely on the basis of bidder's consent (e.g. for marketing purposes) - until the consent is withdrawn.

6.         The Bidder - as appropriate - has the right to access the data, obtain a copy of the data, demand rectification of the data, its deletion, limitation of its processing, the right to transfer the data, as well as the right to lodge a complaint with the President of the Polish Personal Data Protection Authority.

7.         The bidder has the right to object to the processing of its data if it is processed by the Auction Organizer on the basis of legally justified interests of the Auction Organizer, e.g. for marketing purposes (including profiling for these purposes).

8.         The bidder has the right to withdraw its consent at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of its consent prior to withdrawal - provided that the processing is based solely on its consent.

9.         The provision of personal data by the bidder is voluntary, but necessary in order to register in the VB online auction system and participate in the auction.

§ 11.    Warranty, Guarantee, Condition of the Auction Item and its Inspection

1.         The Seller, referred to in § 1 point 1.1.11 letter a), b) or c) of the Regulations, excludes, towards the non-consumer buyers of Auction Items, liability for warranty for defects of the Auction Items, and does not grant a guarantee for them.

2.         The Seller, referred to in § 1 point 1.1.11 letter a), b) or c) of the Regulations, grants the warranty for defects to the consumer buyer of the Auction Item, and does not grant a guarantee for it. However, the Seller will not be liable for a defect in the Auction Item if the consumer bidder, at the time of conclusion of the contract for sale of the Auction Item, knew about the defect or, should have reasonably known about it. The Seller will be liable for defects in the Auction Item only if they are discovered within two years from release of the Auction Item to the buyer. In the cases where the Auction Item is a used movable property, Seller's liability under warranty will apply for one year from release of the Auction Item to the buyer.

3.         Natural persons, legal persons or organizational units without legal personality, being Sellers other than the Sellers referred to in § 1.1.1.11 a)-c), may, in the manner different from that indicated in points 1-2 above, regulate the liability under warranty for defects of the Auction Item and under guarantee. In such cases, information about the warranty or guarantee granted by the Seller and their scope will be included in the auction description.

4.         Each user has the right, and the bidder also has the obligation, to acquaint itself with the Auction Items offered for sale including, in particular, their technical condition, before placing a bid. Throughout the entire duration of the auction, the Auction Items will be located in the place indicated in the auction description. The Auction Items can be viewed by users and bidders at the address indicated in the auction description on working days (Monday-Friday) from 8.30 am to 4 pm.

5.         The photographs, descriptions and valuations of the Auction Item published by the Auction Organizer are for illustrative purposes only and do not constitute an element of markings or technical description of the Auction Item and do not confirm its technical condition. The only source of information about the condition of the Auction Item, its markings and technical description, is personal, visual verification by the user or bidder in the place in which the Auction Item is made available by the Auction Organizer. The Auction Organizer will not be liable for conclusions drawn by participants or bidders on the basis of published review materials, different from the factual or legal status of the Auction Item and therefore, subject to the provisions of point 2 above, they cannot be the basis for any claims made by the user or bidder against the Auction Organizer, in particular they do not give it the right to withdraw from the contract for sale of the Auction Item or demand a reduction of the price thereof. The provisions of this point will not apply to consumer bidders.

6.         If, within 30 days from the day on which the buyer purchases the Auction Item from the Seller, the buyer obtains information that the Auction Item, at the time of sale, was subject to bailiff's seizure, the Seller will grant the buyer the right to withdraw from the concluded contract for sale of the Auction Item. The buyer may exercise that right by submitting to the Seller a declaration of withdrawal from the contract for sale of the Auction Item within 7 days from the date of obtaining information on bailiff’s seizure of the Auction Item at the time of sale, each time not later than 35 days from the date of acquisition by the buyer of the Auction Item from the Seller.

§ 12.    Final Provisions

1.         The Auction Organizer reserves the right to introduce changes to these Regulations at any time, as well as to the functioning of the VB online auction system. The users and bidders will be notified of any introduced changes through publication of the new contents of the Regulations on the VB website available at www.aukcje.ideagetin.pl.

2.         The Auction Organizer reserves the right to block a non-consumer bidder from submitting bids in auctions organized with the use of the VB online auction system for justified reasons, such as if the bidder uses obviously erroneous personal data when placing bids, failure to collect the Auction Items after the auction within the time limit specified in the Regulations, etc.

3.         If the auction is not resolved or is closed without resolution, the Auction Organizer reserves the right to contact the selected bidders in order to conduct negotiations aimed at selling the Auction Item outside the auction.

4.         The Auction Organizer and the Seller will not cover or participate in any way in the costs incurred by the bidder in connection with participation in the auction, in particular in the costs related to the bidder's access to the place of inspection of the Auction Item, or collection, loading or unloading of the Auction Item.

5.         The user and the bidder are forbidden to deliver contents to the VB online auction system that are contrary to the law in effect in the Republic of Poland.

6.         Each bidder has the possibility to change its data given at the time of registration in the VB online auction system. The data to be verified must be positively verified by an VB employee in accordance with the procedure set out in § 3 point 4 of the Auction Regulations. Changes will be effective as soon as they are positively verified by an VB employee.

7.         Complaints related to the functioning of the VB online auction system can be sent by e-mail to the following address: reklamacje@vbleasing.pl, by phone to 801 199 199 or by mail to the address of the Auction Organizer's registered office. Each complaint should contain a description of the event to which it relates, an indication of the objections and a specific request/claim. The Auction Organizer may request that a user or a bidder who has submitted a complaint provide the necessary information and documentation concerning the complaint submitted. The Auction Organizer will examine complaints without undue delay, within 30 days from the date of submission thereof. To meet this time limit, it is sufficient to send the reply before the time limit expires. In particularly complicated cases, the complaint may be examined within 60 days, but the Auction Organizer will notify the user accordingly to the address from which the complaint was sent, and the bidder by e-mail to the e-mail address given in the panel (account) of the bidder, that the response will be sent within a period not longer than 60 days from the day the complaint was received by the Auction Organizer. The notification will include:

a)         information on the reasons for the delay in responding,

b)         indication of the circumstances that have to be determined in order to examine the case, and

c)         the determination of the expected time limit for examining of the complaint and for sending the reply.

By accepting these regulations, the bidder agrees to receive answers to complaints by e-mail.

8.         A user or a bidder making a complaint may request assistance in the matter of the complaint to the Financial Ombudsman, and a user or a bidder who is a consumer also to the Municipal or District Consumer Ombudsman, as well as request that the Financial Ombudsman conduct out-of-court proceedings on disputes between the Clients of financial market entities and those entities. Detailed information and address details are available on the websites of the above-mentioned institutions.

9.         Any and all the disputes related to these Regulations or the purchase of the Auction Item at auctions through the VB online auction system which cannot be resolved amicably, will be settled by a common court with jurisdiction for the registered office of the Auction Organizer. This provision does not apply to users or bidders who are consumers within the meaning of the Civil Code.

Appendices to the Regulations:

Appendix No. 1 - template of the contract for sale for consumers.

Appendix No. 2 - template of the contract for sale of the Auction Item to a financing entity

Appendix No. 3 - template of the power of attorney for collection of the Auction Item